İletişim Bilgileri

Alternatif Enerji Ürünleri, Kurulum, Nakliye ve Lojistik Hizmetleri

  • Yetkili Kişi: Serdar Demirbaş
  • Telefon numarası: +None (544) 788-52-77, Merkez: 06021 1307050
  • MSN: nepasun_ug@hotmail.com
  • Adres: Stockstadter Str 29 63814, Mainaschaff, Frankfurt, Almanya

Sitedeki güncellemeler

Kurulum Hizmetleri (Enerji Santralleri)

23.05.2013 15:10

alt text

Bilindiği üzere ,uzun süredir beklenen 500 KW Altı Serbest Elektrik Üretimi ile ilgili Uygulama Yönetmeliği 21 Temmuz 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Türksolar Nepasun UG olarak yurtdışında yer aldığı pek çok yenilenebilir enerji tesisleri tecrübelerini ülkemizde pek çok alanda girişimlerde bulunarak devam ettirmektedir.

Bu yönetmelik ile birlikte mikro – kojenerasyon veya kurulu gücü 500 KW olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerini gerçek ve tüzel kişiler, kendi elektrik tüketim ihitiyaçlarını karşılamak amacıyla lisans almadan yatırımını yapabilirler.

Yayınlanan bu uygulama yönetmeliği ile birlikte, enerji potansiyelinin yoğun olduğu bölgelerde, Bölge Elektrik Dağıtım firmasına müracaat ederek en yakın dağıtım trafosuna bağlantı izni almak mümkün olabilecektir. Başvuru esnasında istenilen belgeler aşağıdaki gibidir:

a- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru formu

b- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir şair belge

c- Mevcut olması halinde tüketim tesisinin son bir yıl içerisinde toplam enerji tüketimini gösteren belge veya belgeler

Yönetmelik her bir dağıtım trafosuna 2 MW’a kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinin bağlanmasına izin vermektedir. Bölge Elektrik Dağıtım firması, bağlantı izinlerini yönetmelikte belirlenen müracaat esasları doğrultusunda değerlendirerek, müracaat sırasına göre bağlantı izni verecektir. Trafolarda yeterli kapasite olması durumunda, Bölge Elektrik Dağıtım firması ek bağlantı izni vermeye yetkili olacaktır.

Yönetmeliğe göre, bu tür yatırımları gerçekleştirecek olan kişiler aynı elektrik dağıtım bölgesi içerisinde olmak ve her bir tüketim tesisi için 500 KW’ı geçmemek kaydıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri kurabilirler. Ayrıca birden fazla gerçek ve / veya tüzel kişi, uhdelerindeki tesislerde tüketilen elektrik enerjisi için tüketimlerini birleştirerek bu yönetmelik kapsamında üretim tesisi ya da tesisleri kurabilirler. Bunun için tüketimlerini birleştiren gerçek ve / veya tüzel kişiler, aralarından bir kişiyi vekalet akdıyla tam ve sınırsız olarak yetkilendireceklerdir. Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla yapılacak iş ve işlemler, yetkilendirilen kişi nam ve hesabına yapılacaktır.

Bölge Elektrik Dağıtım firmasına yapılacak olan başvurunun değerlendirilmesi , başvuru yapılan aydan sonraki ayın 20’sine kadar değerlendirmeye alınır ve müracaat eden gerçek veya tüzel kişiye bilgi verilir. Bu değerlendirme sonucunda bağlantı onayı çıkar ise, başvuru sahibi bağlantı anlaşması yapmaya çağrılır ve doksan gün içerisinde gerekli olan evrakların tamamlanması talep edilir. Bu belgeler aşağıdaki gibidir:

a) Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişiler tarafından onaylanan projeler,

b) Kurulca belirlenecek Tip Test Formunda belirtilen bilgileri ihtiva eden ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş bir laboratuvardan alınmış tip test raporları,

c) Üretim tesisinin; dağıtım sistemine bağlantısında, korumasında veya kumandasında üretim tesisine ilave olarak bir bağlantı ekipmanının kullanılacak olması durumunda, bu bağlantı ekipmanlarının Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş bir laboratuvardan alınmış tip test raporları,

ç) İlgili kurumlardan alınması gereken izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeler.

Resmi ve idari nedenlerden dolayı istenilen belgeleri zamanında sunamayan müracaat sahibi, kendi kusuru olmadığını gösteren belgeleri veya evrakı sunmak zorundadır.

Yönetmelik çerçevesinde, 500 KW’a kadar yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi hedefleyen gerçek ve tüzel kişiler, tesislerini bağlantı anlaşmasının yapılmasına müteakip 2 yıl içerisinde devreye almak zorundadırlar .

Ticari Hükümler:

Bu Yönetmeliğin esas uygulama amacı gerçek ve tüzel kişilerin kendi elektrik ihtiayaçlarını karşılamak üzere mikro – kojenerasyon veya yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi kurmasıdır.

Kurulan tesiste Bölge Elektrik Dağıtım firmasının uygun gördüğü standartta sayaçlar kullanılacaktır.

İhtiyaç Fazlası Enerjinin Satın Alınması

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve işletilen,

a) Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilerek her fatura döneminde sisteme verilen net elektrik enerjisi ile

b) Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu olmayan üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilerek dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisinden ilgili tüketim tesisinde, dağıtım sistemi kayıp oranları da dikkate alınarak belirlenecek tüketim miktarı tenzil edildikten sonra, her fatura dönemi için tüketilemeyen net elektrik enerjisi miktarı,

* 500 Kilovatlık bir sistem 700 konutun ihtiyacını karşılar.

ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi olarak perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi tarafından YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde kaynak bazında belirlenen fiyattan satın alınır. Bu fiyatlar ilgili üretim tesisinin sisteme enerji vermeye başladığı tarihten itibaren on yıl süreyle uygulanır. Bu fiyat Rüzgar Enerji Santralleri için 7.3 $cent/KWh’dir

Tüketim ile üretim tesislerin aynı yerde olmaması durumunda tüketim ve üretim enerji miktarı için ayrı ayrı Dağıtım Sistem Kullanım Bedeli ödenecektir.

Uygulama Yönetmeliğinin yayınlanması ile birlikte Bölge Elektrik Dağıtım firmalarına müracaatlar kabul edilmeye başlanmıştır. Bu yıl içerisinde Bağlantı Usul ve Esasları Yönetmeliğinin yayınlanması ile birlikte , projelerin şebekeye bağlanması ve tesislerin kabulü mümkün olacaktır.

Referanlarımız ve güncel bilgiler için bizimle irtibata geçebilirsiniz
http://nepasun.net/kurulum/